Nyttan med OBMS

Hela organisationen involveras och engageras när individers och gruppers bidrag till organisationens ”reasons of existance” åskådliggörs. Framgångsrika beteenden lyfts fram i dimensionerna struktur och kultur och riktas mot gemensamma mål. Med andra ord ett bättre ekonomiskt resultat, en mer positiv arbetsmiljö och organisationskultur.

Ökat engagemang

Genom att förstå vilka beteenden som berikar organisationen och vilka som dränerar den kan förändringar skapas som både leder till ett ökat engagemang, goda  resultat och en positiv kultur. Engagerade medarbetare är en stark drivkraft för både välmående och produktivitet.

Även om alla i en organisation upplever att de vet vad de ska göra inns det ofta en stor dold potential till förbättring och utveckling. Inte minst när en undersökning från Gallup visade att 73% av de tillfrågade inte är engagerade i sitt arbete. Hur kan er organisation utveckla en gemensam bild av vägen framåt och en engagerande resa för varje medarbetare?

Självledarskap

Ibland har medarbetare en bra bild av vilka resurser och vilken miljö som behövs för att skapa en positiv utveckling och förändring. Men det är svårt att rikta blicken inåt, mot sig själv. Genom den egna självskattningen tillsammans med feedback från kollegor och chef framträder en bredare och tydligare bild. Utifrån detta nuläge möjliggörs en utvecklingsresa som kan skapa positiva och hållbara förändringar. Här får medarbetaren ett eget ansvar att leda sig själv till förändring och utveckling.

Ledar- och medarbetarskap

OBMS hjälper organisationer att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten. Med en gemensam nulägesbild där alla bidragit med sina perspektiv, med begripliga mål och lyhördhet skapas ömsesidig respekt och engagemang för den gemensamma resan. Laget utvecklas och når sina mål när ”jaget” är inkluderat och engagerat.

Psykologisk trygghet

Psykologisk säkerhet/trygghet är en övertygelse om att man inte kommer att bli straffad eller förödmjukad för att komma upp med idéer, ställa frågor, uttrycka bekymmer eller göra misstag.Amy Edmondson, 2018
The Fearless Organization

En tänkande miljö

När alla i en organisation är involverade och engagerade i verksamhetens beteendeutveckling samtidigt uppstår ”en tänkande miljö” som skapar psykologisk trygghet. Denna miljö lägger grunden för en lärande organisation där allas potential och förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Det är det vi gör som ger resultat

Det krävs en gemensam syn på vårt ”Reasons of Excisence”, varför och för vilka finns vi till, för att skapa förståelse och engagemang för verksamhetsutveckling. Med denna förståelse och med en samsyn kring vårt nuläge blir alla delägare i målen och förändringarna som leder i önskad riktning.