OBMS – en samlad nulägesbild

Med OBMS analyseras både organisationen som helhet och varje enskild individ. Underlaget för analyserna besvaras av ledningsgrupp, chefer, medarbetare, konsulter och kunder. Fram växer en bild av företaget med organisationen sedd utifrån flera perspektiv så som var och en uppfattar den från sin horisont. När alla bilder läggs samman framträder den gemensamma bilden av nuläget.

OBMS följer organisationens medarbetare med anpassade aktiviteter som inte är krävande eller tar särskilt mycket tid, kommunikationen sker löpande i ”små portioner” varje vecka. På så vis finns stöd för att ”hålla rätt kurs” över tid jämfört med punktinsatser vars effekter ofta avtar relativt snabbt.

Steg 1

OBMS

Nyttan med OBMS

Med OBMS som plattform skapas positiva resultat  där fokus ligger på görandet.
  

 • Vika resultat kan du få?
 • Få en bild er beteenderesa.
 • Vad kan OBMS ge på sista raden?
Steg 2

Balans

Balans mellan vad och hur

Vi mäter balansen mellan företagets kulturella- och strukturella beteenden.

 • Vilka beteenden har ni idag?
 • Identifiera era styrkor och svagheter.
 • Vilka fokusområden behöver utvecklas?
Steg 3

Nuläge

Analys av fokusområden

Här skattasr organisationen beteenden hos sig själva, sin grupp.

 • Ger en bild över uppfattat/verkligt nuläge.
 • Har organisationen samma bild ?
 • Vilka beteenden behöver utvecklas?
Steg 4

360-Feedback

Individens utveckling

Här får varje medarbetare feedback på sina beteenden och ger feedback på andras.

 • Vilka är mina styrkor och svagheter?
 • Vika beteenden behöver jag utveckla?
 • Ökad insikt om min självbild
Steg 5

Beteenderesan

Målet med resan

Här börjar organisationen-, gruppen och individens utvecklingsresa. 

 • Organisationens mål sätts av ledningen
 • Målen översätts till konkreta handlingar
 • Medarbetarens mål tas fram
Steg 6

Önskat läge

Uppnådda mål

Kopplat till era fokusområden inom struktur och kultur väljs nyckeltal och mätpunkter ut.

 • Var befinner vi oss när vi börjar resan?
 • Vad har vi uppnått månad för månad?
 • Vad finns det kvar att göra?