Digitaliserat förändringsarbete

Med hjälp av den senaste tekniken automatiserar vi den annars så administrativt tidskrävande förändringsprocessen. Systemet visar på vad som bör förändras, visualiserar en åtgärdsplan och säkerställer att det blir gjort. Det är faktiskt det vi gör som ger ett resultat.

Fokusområden

Utifrån dimensionerna struktur och kultur och med fokus på beteenden har vi tagit fram sju fokusområden under varje dimension. Dessa utgör underlag för alla analyser, enkäter, påståenden, rapporter och verktyg i OMBS. Enligt vår uppfattning och erfarenhet är det beteenden, det vi gör eller inte gör, som skapar fungerande strukturer och processer och en kultur som stimulerar och inspirerar medarbetare att kunna bidra med sin fulla potential i varje situation.

Enkäter

För de 14 fokusområden som ingår i OBMS finns i analysdatabasen mer än 160 påståenden att välja bland. Enkäterna och valet av fokusområden sätts samman efter en första övergripande nulägesmätning där starka och mindre starka fokusområden visas. I en workshop med ledningsgrupp, chefer och medarbetare väljs 3 till maximalt 5 fokusområden som ska ingå i förändringsresan. För utvalda fokusområden väljs enkätens påståenden ur analysdatabasen som ska ingå i analysen ”Våra beteenden just nu”, den breda nulägesanalysen som ger en bild av individen, gruppen och organisationen som helhet. Det är enkelt att sätta samman och skicka enkäter och här finns möjligheter att anpassa både information och att skapa enkät påståenden som är unikt anpassade för den egna organisationen.

Rapporter

Det finns ett flertal olika rapporter som kan tas fram med hjälp av OMBS, där den kanske viktigaste är ett diagram som visar spridningen inom och mellan enheter när respondenterna har skattat beteenden på organisations-, grupp- och individnivå (ex till höger). Fokusområden kopplade till struktur påverkar utfall på y-axeln och fokusområden inom kultur påverkar x-axeln. Varje respondent blir till en punkt där dennes sammanvägda svar redovisas. För mer detaljerade analyser av varje del av enkäten finns separat redovisning som kan filtreras ned på gruppnivå. Fritextsvar, som många gånger kan ge en ännu tydligare och mer verklighetsnära bild, redovisas i en egen avdelning.

Verktyg

Vi har tillsamman med våra erfarna konsulter och coacher sammanställt material för utveckling i det vi kallar ”verktyg”. Verktygen i OBMS väljs ut när medarbetaren och närmaste chef sätter samman den individuella förändringsresan. Vissa av verktygen ger handfasta råd och konkreta aktiviteter för medarbetaren att arbeta med. Andra verktyg kan bestå i att förstå en teoretisk modell och hur denna kan översättas till den egna arbetssituationen. I verktygen finns modeller, strukturer, checklistor och metaforer som kan hjälpa medarbetaren att förstå Vad och Hur denne kan utveckla sina förmågor. Här är några exempel på verktyg:

Affärsmässigt beteende, Att sätta mål, Effektivitet, Kundnytta, NÖHRA, Planering, PIRU, Rollförväntan, Ansvarstagande, Backspegeln (reflektera), Coachande beteende, Feedback, Grupputveckling, Föredöme, Självledarskap.

Coach-pool

För att stärka den individuella resan och teamets resa har vi en pool av erfarna och certifierade coacher som vid minst tre tillfällen följer och coachar mot den beteendeförändring som är målet. När resan startar har personen ett första möte om 30–45 min där styrkor och utvecklingsområden tas upp. Resan/planen gås igenom med coachen och några första aktiviteter planeras in för individen. Nästkommande två möten planeras av coach och individen tillsammans. Utöver den externa coachningen följs aktiviteter och resultat upp löpande genom korta feedbacksamtal mellan chef och medarbetare.

Utbildningar

OBMS kan även erbjuda anpassade utbildningar utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas i respektive organisation som t.ex:
  

  • Ledningsgruppsutveckling
  • Utvecklande ledarskap - UL
  • Grupp- teamutveckling
  • Ledarskapsutbildning
  • Kommunikation
  • Självledarskap
  • Coaching
  • Handledning

Webb-appen - Min resa

Appen ”Min resa” är medarbetarnas följeslagare och stöd till en långsiktig och hållbar förändring. Den hjälper medarbetaren att hålla reda på vad och när olika aktiviteter för den egna utvecklingen ska göras. Den skräddarsydda ”Min resa” som medarbetaren arbetar med är resultatet av självskattning, feedback analys, organisationens mål, gruppens mål och de individuella målen som sätts tillsammans med närmaste chef. Att man kan se både den egna och avdelningens utveckling fungerar som en motivator. Resan består av fler små uppgifter som portioneras ut med lagom frekvens. Det ska aldrig kännas betungande utan mer fungera som en påminnelse till vad man ska förbättra. Under ”Min resa” kan varje medarbetare både be att få feedback från andra och ge andra feedback för olika aktiviteter.

Administrationspanel

För att spara tid och pengar kan organisationen själv ansvara över administrationen av OBMS och förändringsarbetet. OBMS certifierar administratörer, när någon är certifierad kan denne i stort sett sköta hela processen själv. Allt från att bygga upp organisationen till att skicka ut enkäter, skapa rapporter och analyser. Vissa åtgärder såsom uppsättning av egna påståenden måste först godkännas av OBMS innan de kan publiceras och användas. Vi vill att systemet ska komma till så stor nytta som möjligt så antalet enkäter, mätningar osv har ingen påverkan på pris eller licensavgift. I vår licensavgiften ingår en generös support där våra experter hjälper och stöttar certifierade administratörer under hela processen.

Mätindex

Resultatet och utfallet i verksamheteb för allt arbete som görs i OBMS kan följas upp, jämföras och mätas. I OBMS kan organisationen själva lägga upp egna KPI:er kopplade till valda fokusområden och utvecklingsområden för att mäta effekterna. Det kan handla om försäljning, producerade enheter, kvalitetsavvikelser osv. Dessa läggs in när utvecklingsarbetet påbörjas och den första månaden utgör indexmånad, följande månaders KPI:er mäts mot index och närmast föregående period. Att arbeta med OBMS ska ge resultat, både tydligt mätbara och upplevda.

Disc

Av alla teorier kring beteendestilar är DISC den idag mest använda. Det finns hundratals olika tolkningar, verktyg och utbildningsprodukter på marknaden kopplade till DISC. Som erfarna specialister på att arbeta med beteendeförändringar i syfte att skapa företagskulturer med hög produktivitet och hög positivitet anpassar vi våra metoder och arbetssätt till den senaste forskningen inom detta område. Key Behavior ger dig lättförstådda rapporter i berättande form med riktad information som kan användas för att utveckla självkännedom samt åstadkomma tydligare medarbetar- och teamkommunikation och företagsutveckling.