OBMS är en metod och ett system för arbete med beteendeförändring i organisationer

Genom enkäter med påståenden kring beteenden eller avsaknad av beteenden kan OBMS presentera ett nuläge på individ, grupp och organisationsnivå. Här åskådliggörs skillnader, styrkor och svagheter som blir möjliga att hantera.

Systemet erbjuder en individanpassad förändringsresa som innehåller verktyg, övningar och påminnelser som hjälper medarbetaren att förbättra och utveckla sina beteenden.

Parallellt med förändringsarbetet kan OBMS logga nyckeltal kopplade till valda fokusområden för att åskådliggöra resultaten av förändringarna.

Genom att ta fram ett tydligt nuläge åskådliggörs organisationens styrkor och svagheter utifrån nuvarande beteenden

OBMS mäter beteenden utifrån perspektiven struktur och kultur, båda lika viktiga för organisationens och individens långsiktiga och hållbara framgångar.

Struktur - vad gör vi

För stor tonvikt på strukturfrågor ger ofta kortsiktiga vinster och framgångar men riskerar att negativt påverka varumärke, arbetsmiljö och lönsamhet på längre sikt. För lite tonvikt på strukturfrågor riskerar att skapa olönsamhet, leverans- och kvalitetsproblem.

 • Ekonomi
 • Kärnverksamhet
 • Produktivitet
 • Affärsmässighet
 • Styrning
 • Kvalitet
 • Process/struktur

Kultur - hur gör vi

För stor tonvikt på kulturfrågor kan upplevas som trevligt och mjukt men riskerar att bidra till olönsamhet, otydlighet och oförmåga att leverera det som krävs. För lite tonvikt på kulturfrågor visar sig ofta i en hårdhet och kortsiktighet som till slut når ända fram till kunder och framtida arbetstagare.

 • Arbetsmiljö
 • Individen
 • Värdeskapande
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Gruppen
 • Företagskultur